Opiskelijakunta

Opiskelijakunta toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja pyrkii edistämään opiskeluun sekä opiskelijoiden asemaan liittyviä pyrkimyksiä. Opiskelijoiden edustajan valinta ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin hallintoelimiin on opiskelijakunnan julkisoikeudellista toimintaa.

Opiskelijakunta Kaakko on vuonna 2017 perustettu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, johon jokainen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa opiskeleva voi halutessaan kuulua. Opiskelijakunta Kaakko syntyi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun fuusion yhteydessä, jolloin opiskelijakunta Mamok ja Klaani fuusioituivat yhdeksi opiskelijakunnaksi. Vuonna 2021 Kaakolla on jäseniä yhteensä yli 4000 ja toimintaa on Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä sekä Savonlinnassa.

Opiskelijakunnan strategian mukaan:
Opiskelijakunta Kaakko on ammattikorkeakoululain mukainen opiskelijoiden edunvalvoja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Pidämme opiskelijoiden puolia, olemme aikaansaava toimija ja saamme asioita tapahtumaan.

Mahdollistamme opiskelijoiden arjen sujuvuuden ja edistämme opiskelijoiden hyvinvointia. Vastaamme siitä, että opiskelijoiden ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan korkeakoulukentällä.

Tuemme opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi, vastuullisiksi ja kriittisesti ajatteleviksi kansalaisiksi. Mahdollistamme yhteiskunnallisen vaikuttamisen jo opintojen aikana.

Arvot

Yhdenvertaisuus

Rakennamme opiskelijoiden moninaisuuden huomioon ottavaa,
monikulttuurista ja yhdenvertaista yhteisöä, johon jokainen voi kokea
kuuluvansa.

Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti sukupuolesta, etnisestä taustasta,
seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta kannasta, uskonnollisesta
vakaumuksesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta.
Pyrimme takaamaan kaikille turvallisuuden tunteen yhteisössämme, emmekä
hyväksy minkäänlaista syrjintää.

Vastuullisuus

Teemme vastuullisia valintoja ja toimimme kestävällä tavalla. Teemme
sovitut asiat ja kannamme tekemästämme vastuun. Osoitamme olevamme
luottamuksen arvoisia.

Näemme vastuullisuuden toiminnassamme vahvuutena ja tiedostamme
opiskelijoiden odotukset meitä kohti. Tuemme toimijoidemme hyvinvointia ja
jaksamista.

Avoimuus

Toimimme läpinäkyvästi ja viestimme saavutettavasti. Luomme
mahdollisuuksia vuoropuhelulle ja vuorovaikutukselle opiskelijayhteisössä.
Teemme ja edistämme opiskelijoille tärkeitä asioita yhdessä.

Lisäämme tietoutta opiskelijoiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista niin korkeakouluyhteisössä kuin laajemmin
yhteiskunnassa. Tunnistamme avoimuuden merkityksen ja teemme töitä sen
vahvistamiseksi.

Edustajisto

Edustajisto päättää opiskelijakunnan suurista linjoista, kuten jäsenmaksun suuruudesta sekä budjetin, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä. Kiinnostuitko?

Hallitus

Hallitus toimii yhdessä opiskelijakunnan työntekijöiden kanssa ja osallistuu opetuksen ja opiskelijahyvinvoinnin kehittämiseen muun muassa opetussuunnitelmatyön ja koulutuksen laaduntarkkailun sekä opiskelijoiden harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kehittämisen kautta. Tule mukaan toimintaan!

Opiskelijaedustajat

Opiskelijoiden näkökulmien tulee näkyä Xamkissa. Opiskelijan näkökulma unohtuu helposti päätöksenteossa, mikäli opiskelijat eivät ole siitä itse kertomassa. Opiskelijaedustajat edustavat itsensä lisäksi kaikkia opiskelijoita ammattikorkeakoulun päätöksenteossa.

Kuka tahansa opiskelijakunta Kaakon jäsen voi hakea opiskelijaedustajan tehtäviin.

Materiaalit

Opiskelijakunnan toimintaa ohjaavat materiaalit löytyvät täältä.