”Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen lä­hi­o­pe­tuk­sen mää­rä ja ope­tuk­sen laa­tu ovat he­rät­tä­neet kes­kus­te­lua vii­me ai­koi­na. Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luil­la on kes­kei­nen roo­li tu­le­vai­suu­den osaa­jien kou­lut­ta­ji­na. Ne tuot­ta­vat esi­mer­kik­si yli 80 pro­sent­tia so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kor­ke­a­kou­lu­te­tuis­ta osaa­jis­ta. Sik­si kes­kus­te­lu ope­tuk­sen laa­dus­ta ja lä­hi­o­pe­tuk­sen mää­räs­tä on ää­rim­mäi­sen akuut­ti.

Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen syyt­tä­mi­nen lä­hi­o­pe­tuk­sen vä­he­ne­mi­ses­tä ja ope­tuk­sen laa­dun heik­ke­ne­mi­ses­tä on kui­ten­kin tur­haa niin kau­an, kun kor­ke­a­kou­lu­jen ra­hoi­tuk­seen ei ol­la val­mii­ta pa­nos­ta­maan. Ope­tuk­sen laa­dun ja kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen ei ole pel­käs­tään am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen kä­sis­sä, vaan kat­se tu­lee suun­na­ta Suo­men hal­li­tuk­sen suun­taan.

Kah­del­la edel­li­sel­lä hal­li­tus­kau­del­la am­mat­ti­kor­kei­den ra­hoi­tus­ta on lei­kat­tu yli 25 pro­sent­tia, ja ny­kyi­sen hal­li­tuk­sen pa­nos­tuk­set ovat lä­hin­nä kos­meet­ti­sia. Ei ole mi­kään ih­me, et­tä am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lut jou­tu­vat kar­si­maan pe­rus­teh­tä­väs­tään, eli ope­tuk­ses­ta.

Koko maas­sa am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen joh­to kamp­pai­lee riit­tä­mät­tö­mien re­surs­sien ja sii­tä seu­raa­vien on­gel­mien kans­sa. Opis­ke­li­ja­kun­ta Kaak­ko on tyy­ty­väi­nen sii­hen, kuin­ka Kaak­kois-Suo­men am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa on on­nis­tut­tu rat­ko­maan näi­tä pul­mia ja huo­mi­oi­maan mo­ni­puo­li­sel­la tar­jon­nal­la sekä in­no­va­tii­vi­sil­la rat­kai­suil­la myös eri­lai­set opis­ke­li­jat ja op­pi­jat.

Täy­tyy kui­ten­kin muis­taa, et­tä sai­raan­hoi­ta­jak­si, fy­si­o­te­ra­peu­tik­si tai in­si­nöö­rik­si ei opi pel­kil­lä etä­lu­en­noil­la. Jos lu­si­kal­la on an­net­tu, ei voi kau­hal­la vaa­tia.

On Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen teh­tä­vä kor­ja­ta kurs­si ja osoit­taa am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luil­le li­sää ra­hoi­tus­ta ja toi­vom­me, et­tä Ky­men­laak­son ja Ete­lä-Sa­von maa­kun­tien kan­sa­ne­dus­ta­jat omal­la ää­nel­lään ede­saut­ta­vat maa­kun­nan osaa­mi­sen ke­hit­ty­mis­tä ja var­mis­ta­vat, et­tä ra­hoi­tus­ta li­sä­tään.

Hei­täm­me pal­lon teil­le, Ant­ti Häk­kä­nen, Jari Lep­pä, Han­na Ko­so­nen, Heli Jär­vi­nen, Ano Tur­ti­ai­nen, Juho Ee­ro­la, Vil­le Kau­nis­to, Kris­ti­an Sheik­ki Laak­so, Sir­pa Paa­te­ro ja Pau­la Wer­ling.

Pi­tä­kää huol­ta ja ään­tä kor­ke­a­kou­lu­jen ra­hoi­tuk­sen tur­vaa­mi­ses­ta!”

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Hallituksen puheenjohtaja Iida Pilli-Sihvola

Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaakso